Historie

Wij willen u graag een beeld geven van de historie van onze gemeente.

De Commissie Bijzondere Zorg (CBZ) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in 2005 en 2006 overleg gevoerd met de hersteld hervormde gemeente (HHG) te Garderen. In een goede verstandhouding zijn er voorzieningen getroffen tussen de CBZ en de hersteld hervormde gemeente.

De begraafplaats, de pastorie en enkele stukken land zijn toebedeeld aan de hersteld hervormde gemeente. De Dorpskerk en kerkelijk centrum De Rank bleven in het bezit van onze gemeente. Wel werden deze twee gebouwen in erfpacht gegeven voor 50 jaar aan de hersteld hervormde gemeente. Onze gemeente kan in deze periode ook zelf gebruik blijven maken van haar eigen gebouwen.

In 2007 is door de classis een tijdelijke kerkenraad samengesteld. Na onderzoek is besloten om de hervormde gemeente binnen de PKN voort te zetten in Garderen. In juni 2007 is begonnen met het houden van middagdiensten in de Dorpskerk aan de Mazenhofstraat in Garderen. In het najaar van 2007 heeft ds. W. Meijer uit Voorthuizen de catechisatie en Bijbelkring gehouden en is er gestart met het jeugdwerk.

In 2008 werd ds. F. Luitjes uit Ermelo pastoraal medewerker in Garderen. Er werden vanaf die tijd huisbezoeken afgelegd. Ook werd er belijdeniscatechisatie gehouden. Hans Mouw werd door de tijdelijke koster uit Voorthuizen, Jan Liefting, gevraagd zijn werk voort te zetten. In maart 2009 vond er weer een Heilig Avondmaalbediening plaats, onder leiding van Ds. F. Luitjes.

In april 2009 werd gestart met het houden van ochtenddiensten in de muziekzaal van de familie Klop aan de Paleisweg. Nadat de Dr. Kruimelstaete gereed was, werden vanaf maart 2010 de ochtenddiensten daar gehouden.

Sinds 2009 wordt er op de eerste zondagochtend van de maand na de dienst de gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Ook werd gestart met het houden van een jaarlijkse gemeentebarbecue aan begin van het kerkelijk seizoen, op de eerste zaterdag van september.

In 2009 werd besloten dat er een eigen kerkenraad zou komen. Op 17 januari 2010 werden de eerste vier broeders uit de eigen gemeente in het ambt bevestigd.

In januari 2011 heeft ds. D. van de Streek uit Voorthuizen zich, na ruim vier jaar, teruggetrokken als consulent. Ds. P.J. den Admirant uit Kootwijkerbroek nam deze taak van hem over.

Eind 2011 zijn er plannen gekomen om een predikantsplaats te stichten. In goed overleg tussen de kerkenraad en de gemeenteleden werd onderzocht of dit gerealiseerd kon worden.

In januari 2012 zijn er wederom vier broeders in het ambt bevestigd. Vanaf dat moment was de kerkenraad uit “eigen” gemeente compleet.

De kerkenraad stelde een beroepingscommissie aan. Er was financieel ruimte voor een predikant op basis van 50% (0,5 FTE). In het voorjaar van 2012 was er contact met Ds. A. Visser, die net terug was van een uitzending van bijna zes jaar naar een zendingspost van de GZB in Zimbabwe. Na positief bericht van de commissie werd besloten een beroep uit te brengen. Tot grote vreugde van de gemeente nam Ds. Visser dit beroep aan.

Er werd op 9 september 2012, door de gemeente afscheid genomen van Ds. Luitjes als pastoraal medewerker , na een door hemzelf geleidde dienst.

Op 16 september werd Ds. Aalt Visser ’s morgens bevestigd door zijn broer Dr. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Ds. Visser ging ’s middags voor in de intrededienst.
Na een gezegende tijd nam ds. A Visser afscheid als predikant op 30 september 2017. Ds. A. Visser en zijn vrouw Anneke zijn vanuit de hervormde gemeente Garderen uitgezonden naar Zimbabwe. Meer informatie vindt u op hun webblog.

Op zondagmiddag 26 augustus 2018 is ds. P. Nobel bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Garderen. De hervormde gemeente van Garderen was bijna elf maanden vacant sinds de uitzending door de GZB  van ds. A. Visser en zijn vrouw naar Zimbabwe. In de bevestiging- en intrededienst werd hij, na lezing van het formulier, middels handoplegging door consulent C.G. Visser uit Kootwijkerbroek bevestigd in het ambt van predikant in de gemeente. De gemeente antwoordde volmondig “ja” op de vraag of zij ds. P. Nobel als herder en leraar in haar midden wilde ontvangen en hooghouden in zijn ambt. Nadat hij was toegezongen met o.a. Psalm 134.3 deed ds. P. Nobel zijn intrede in dezelfde dienst met een preek over Mattheus 13: 52, “Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad (zijn schat) nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt”. Thema van de dienst was: de profielschets van een volgeling van een predikant of beter gezegd de profielschets van een volgeling van Christus. “Een predikant is voor alles naar de kern gesproken in de eerste plaats een dienaar van het woord van God. Het gaat om de vertolking van dat Woord.” Ds. Nobel ging in op de achtergrond van de woorden die Christus sprak in deze tekst en schonk vervolgens aandacht aan de drie woorden die naar boven komen in dit tekstgedeelte: schriftgeleerde, leerling en huismeester. “Als we als dienaar en gemeente met het Woord van God als een schat aan de slag gaan zal er ook veel vrucht zijn.” Zo besloot hij zijn preek. Aansluitend werd de predikant toegesproken door Wethouder A. de Kruijf van de gemeente Barneveld die hem van harte welkom heette in de gemeente Barneveld, dhr. C. Th. Hovius van de Classicale vergadering Veluwe wenste ds. Nobel van harte Gods zegen toe bij het voortdurend wijzen op Jezus Christus. Ouderling van dienst dhr. H. van Hierden bedankte consulent C.G. Visser voor de bijzonder prettige wijze waarop hij de gemeente heeft begeleid in de vacante periode. Vervolgens richtte hij het woord tot ds. Nobel. “We mogen verwachtingsvol uitzien naar een gezegende tijd met u in Garderen. Gods rijke zegen toegewenst op uw arbeid.” zo besloot hij. Na het zingen van psalm 119: 52 en 53 sprak ds. Nobel de zegen uit.

Ds. Nobel diende eerder de hervormde gemeenten van Genderen, Linschoten, Waddinxveen en Monster.

 

kerk