Hartelijk welkom

cropped-armen.png

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft. Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht. 

» lees meer

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

De Hervormde gemeente Garderen nodigt u van harte uit.

 

 

 

Terugblik op Cursus over het Heilig Avondmaalavondmaal
Op 24 januari jl. heeft de tweede en laatste avond van de cursus Heilig Avondmaal plaatsgevonden. Een aantal cursisten van de eerste avond was verhinderd, maar gelukkig waren er ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Per saldo mochten we opnieuw het mooie aantal van maar liefst 48 cursisten verwelkomen. Prachtig dat er zoveel interesse was en dat we met deze mooie groep mensen verdieping mochten zoeken en met elkaar in gesprek konden gaan over het avondmaal. 

» lees meer


De tweede cursusavond hebben we stilgestaan bij de praktijk van het avondmaal. Daarbij hebben we eerst het avondmaalsformulier doorgenomen. We zijn ingegaan op de zes onderdelen van het avondmaalsformulier die bestaan uit (i) de instelling van het avondmaal door Jezus, (ii) de voorbereiding op het avondmaal, (iii) de betekenis van het avondmaal, (iv) de opmerkingen die vóór de viering worden gemaakt, (v) de viering zelf en (vi) het deel dat ziet op ná de viering. Daarna zijn we in groepjes van zes uit elkaar gegaan om door te praten over het formulier en ook hebben we een kort alternatief avondmaalsformulier besproken. Na de pauze zijn we ingegaan op de verschillende vormen waarop het avondmaal kan worden gevierd. Het avondmaal kan op zeer uiteenlopende wijzen worden gevierd. Van belang is echter met name dat de vorm de inhoud dient. De vorm van het avondmaal is relatief betrekkelijk, het gaat vooral om de inhoud/betekenis.
Op de vraag wat de cursisten hebben geleerd of wat een eye-opener was, kregen we onder meer de volgende reacties:

  • Dat het niet zo zeer gaat om wat ik vind of wil, maar wat God van ons verwacht en verlangt.
  • Het gaat om Jezus, niet om mij.
  • Dat het avondmaal voor alle gelovigen is, groot of klein.
  • Dat Jezus zelfs míj uitnodigt.
  • Dat de ‘Maaltijd van de Heer’ (de zeggingskracht daarvan) op veel meer plekken in de Bijbel (impliciet) aan de orde komt.
  • Het maakt niet uit op welke manier je het viert, als Hij maar centraal staat.
  • Veel geleerd, de eerlijkheid met elkaar, veel om over na te denken…….

Wij zijn blij en dankbaar voor het verloop van de cursussen en de persoonlijke inbreng van de cursisten. Dankbaar ook voor de open en vertrouwelijke sfeer, waarin iedereen zijn eigen vragen en gedachten kon en wilde delen. Dat is echt “samen op weg” zijn en elkaar versterken! Het verzorgen van deze cursus hebben wij dan ook als heel waardevol ervaren en we kijken er met een fijn gevoel op terug. Mocht u zelf eens een cursus willen verzorgen over een (zelfgekozen) onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba (scriba@hervormdgarderen.nl). Overigens begint op 21 februari a.s. een nieuwe cursus: “Bouwen aan een biddende gemeente”. Noteert u dit vast in uw agenda? Meer informatie daarover kunt u vinden op www.hervormdgarderen.nl.

Erik-Jan en Methilde Kevelam

 

» lees minder

Informatiemoment Kinderoppas en Bijbelklas bijbelklas

Alle ouders van kinderen tussen 0-8 jaar worden hierbij uitgenodigd voor een korte informatiebijeenkomst op zondag 8 januari aansluitend op de ochtenddienst. Het idee is om de huidige oppas wat meer te verdiepen met een Kijkbijbel. Daarnaast is het plan om kinderen van 5-8 jaar tweewekelijks apart te nemen om hen met een eenvoudig programma in contact te brengen met het woord van God. Graag willen van jullie op dat moment input ontvangen hoe we dit met elkaar vorm kunnen geven. Daarom zijn ook andere betrokkenen die mogelijk een bijdrage willen leveren van harte welkom.
Wil Leeflang, Marja van Leijenhorst, Coby en Henk van Hierden

Cursussen 2016 - 2017samen-groeien
Ook dit jaar zullen er tijdens de winterperiode verschillende leer- en toerustingsmomenten worden aangeboden.  Met elkaar hebben wij in het afgelopen jaar mogen ervaren hoe verrijkend het is om met elkaar na te denken en te spreken over verschillende geloofsvragen en thema’s. Ook dit jaar hopen wij weer op een grote deelname. Bijzonder is dat alle cursusblokken dit jaar verzorgd zullen worden door ds. Visser en enkele gemeenteleden.tree-icon

Voor meer informatie over de cursussen klik hier.
Voor de cursusagenda klik hier.
Opgeven kan online, klik hier